js偏函数

有一种函数叫偏函数( 左倾 ),其原理是将一些函数组合封装到一个函数中,调用时可以按顺序实现全部功能。使用时大多需要配合reduceRight


const compose = (...args) => x => args.reduceRight((result, cb) => cb(res), x);

0 个评论

要回复文章请先登录注册